Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konferencje naukowe

Nazwa projektu – Caritas Laudato si – bezpośrednio nawiązuje do encykliki papieża Franciszka, będącej swego rodzaju wezwaniem do działania. Jeszcze nigdy dotąd encyklika społeczna, nie była napisana tak prostym językiem, skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. W związku z tym, czujemy się w obowiązku możliwie szeroko odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka i zaangażować się w proces zmiany nie tylko na poziomie praktyki życia codziennego, ale również w praktyce i teorii gospodarczej.

Inspiracją dla działań naukowych – przygotowywanych publikacji i organizowanych konferencji, których tematem przewodnim jest ekologia integralna – są dla nas słowa Franciszka, który napisał:
“Niektórych pytań nie można już dłużej odkładać. Ogromne i pilne zadanie stawienia im czoła wymaga wielkodusznego zaangażowania w dziedzinie kultury, kształcenia akademickiego i badań naukowych oraz odmowy oddania się intelektualnym modom lub ideologicznym stanowiskom, małym wysepkom, które izolują nas od życia i prawdziwych cierpień ludzi.”

Creatio continua

Okazją do transferu ekologicznego know how w zakresie roli człowieka w procesie dbania o środowisko naturalne i ludzkiej odpowiedzialności za jego degradacje była dwudniowa sesja konferencyjna – Creatio Continua. Liderzy z obszaru ekologii integralnej, naukowcy, dziennikarze, animatorzy i aktywiści, naukowcy, dziennikarze, animatorzy i aktywiści spotkali się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Krakowie się by wspólnie wyciągać wnioski z ekologicznego nauczania papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.

Bezpośrednimi uczestnikami konferencji były osoby związane z ośrodkami skupiającymi liderów opinii – uniwersytetami, think tankami, pismami intelektualnymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi, oraz organizacjami III sektora – skoncentrowanymi w Krakowie, Warszawie i innych miastach akademickich.

W wydarzeniu wzięło łącznie udział ponad 150 osób: eksperci krajowi i zagraniczni zajmujący się ochroną środowiska czy zmianami klimatu, ekonomią zrównoważonego rozwoju i gospodarką obiegu zamkniętego, jak również filozofią, etyką i duchowością środowiskową oraz praktycy – diecezjalni i lokalni animatorzy Caritas. To zróżnicowanie uczestników jest istotne, gdyż ekologia integralna dotycząca zrównoważonego i integralnego rozwoju jest zagadnieniem interdyscyplinarnym.

Celem tej oraz pozostałych konferencji Caritas Laudato si jest weryfikacji podstaw naukowych działań podejmowanych w ramach projektu. Ich wyniki pozwolą na sformułowanie dokumentów programowych w zakresie wdrażania przesłania encykliki Laudato Si’ w Polsce oraz rekomendacji dotyczących realizacji projektu. Jako część szerokiej społeczności ludzkiej dzięki takim wydarzeniom zyskujemy zbiór praktycznych rad i wytycznych, kierujących nas ku efektywnemu działaniu na rzecz dobra wspólnego.

Creatio: Bonum Commune

Druga z serii naszych konferencji naukowych poświęcona będzie szeroko rozumianej ekonomii dobra wspólnego. Koncepcja dobra wspólnego jako perspektywy kształtującej ład społeczno-gospodarczy jest ideą z gruntu chrześcijańską. Zarówno papież Franciszek (Laudato si, Fratelli Tutti), jak i jego wielcy poprzednicy, by wymienić tylko Benedykta XVI (Caritas in Veritate), Jana Pawła II (Centesimus Annus, Laborem Exercens) i Piusa XI (Quadragesimo Anno), przypominają nam w wielu miejscach, że zysk finansowy nie może być głównym i jedynym celem działalności gospodarczej i politycznej.

Cóż zatem może nim być? Wartości i cnoty! Nie chcąc jednak ograniczyć odbioru naszej konferencji do wąskiego grona filozofów zajmujących się arystotelejską etyką cnót, pragniemy podjąć znacznie szerszą i interdyscyplinarną dyskusję na temat wartości, którymi kierować winny się podmioty gospodarcze.

Inspiracją dla naszych działań będą takie inicjatywy jak: Ekonomia Komunii, etyczna bankowość, przedsiębiorczość społeczna i rodzinna, ruch Fair Trade, kooperatywy producenckie i konsumenckie, patriotyzm gospodarczy, Clean Clothes Campaign, platforma Gioosto i wiele innych inicjatyw, których organizatorzy postawili sobie za cel zmianę świata na lepszy – pracę na rzecz Dobra Wspólnego.

Podczas konferencji przedstawimy również nasz Raport na temat działań niezwykle interesującej inicjatywy 2000 młodych ekonomistów, przedsiębiorców i działaczy społecznych – The Economy of Francesco (Ekonomia Franciszka), która zapoczątkowana działaniami online objęła swym zasięgiem dziesiątki państw świata na wszystkich kontynentach.

Ekonomia Franciszka jest również obecna w Polsce. Jej działania blisko wspieramy również my, widząc w niej szansę na zmianę dominujących w świecie ekonomii paradygmatów, każących nam sądzić, iż kluczem do sukcesu jest pieniądz, a ratunkiem dla świata – konsumpcja. Jednym z celów konferencji Creatio: Bonum Commune jest właśnie ukazanie praktycznej i teoretycznej alternatywy dla tak zdeformowanej wizji świata. Niech przesłaniem konferencji będzie tytułowe połączenie Boskiego Stworzenia z Dobrem Wspólnym, na rzecz którego wszyscy działamy.

Newsy o konferencjach

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!