Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Together We” – nowa kampania Caritas Internationalis

Together We Caritas Internationalis

„Together We” – nowa kampania Caritas Internationalis

„Together We” – nowa kampania Caritas Internationalis 1754 2481 Caritas Laudato si’

13 grudnia 2021 na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie odbyła się konferencja, podczas której Caritas Internationalis zapoczątkował nową globalną kampanię „Together We – Act today for a better tomorrow

Kampania „Together We” jest odpowiedzią na kryzys ekologiczny i społeczny dotykający obecnie świat w którym żyjemy. Kampania chce rozwijać i propagować “wspólnoty troski” dla naszego Wspólnego Domu i dla ubogich. Wspólnoty, które – w duchu ekologii integralnej – będą podejmować nowe, oddolne inicjatywy i działania zwalczające ubóstwo, przywracajace godność wykluczonym, przeciwdziałające skutkom ocieplenia klimatu i chroniące otaczającą nas przyrodę. To już trzecia globalna kampania, która skupia 162 organizacje Caritas na całym świecie. Inspiracją do jej stworzenia są encykliki Papieża Franciszka Laudato Si’ i Fratelli Tutti.

„Degradacja naszego wspólnego domu, zaostrzona przez globalną pandemię, w nieproporcjonalny sposób dotknęła wszystkich, a przede wszystkim tych, którzy już borykali się z marginalizacją i wieloma formami wykluczenia. Szczególnych szkód doznali ludzi żyjący na obszarach zdegradowanych społecznie, gospodarczo i przyrodniczo, oraz ci zmuszeni do migracji,” – mówi Aloysius John, sekretarz generalny Caritas Internationalis, zauważając również, że „konwersja ekologiczna” i włączenie się w działania kampanii „Together We”, są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. „Nowa kampania to dla Caritas sposób na odegranie naszej własnej roli w opiece nad Wspólnym Domem i osobami wymagającymi 2szczególnej troski, tak aby nasz Wspólny Dom był lepszym i zdrowszym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń” – dodaje.

Nowa globalna kampania, która potrwa do grudnia 2024 r., wzywa wspomniane wspólnoty troski do promowania trzech różnych rodzajów działań:
· podnoszenie świadomości na temat skutków ocieplenia klimatu, pilnej potrzeby odbudowy i ochrony dostępu do zasobów naturalnych, takich jak żywność, woda, ziemia i zdrowe ekosystemy;
· zwracanie uwagi rządących na potrzebę włączenia osób dotkniętych degradacją społeczną w proces tworzenia bardziej integracyjnych i zrównoważonych środowisk;
· zachęcenie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz zmiany stylu życia na mniej dewastujący nasz Wspólny Dom.

Kampania została podzielona na 3 etapy: 2022 rok będzie poświęcony podnoszeniu świadomości, gdy w 2023 roku cała uwaga będzie skupiała się na działaniach społeczności, które uda się nam zmobilizować. Natomiast rok 2024 będzie służył celebracji sukcesów i upowszechnianiu dobrych praktyk wśród różnych społeczności.

Z powodu tego, że działania, do realizacji których zapraszane są społeczności, mogą przybierać różne formy, Caritas Internationalis przyjął skróconą formę nazwy kampanii, którą można łączyć z różnymi czasownikami, w zależności od akcentów podejmowanych przez uczestników: Together We Care, Together We Protect, Together We Pray itp. Logo kampanii łączy różne elementy: pośrodku znajduje się Matka Ziemia, chroniona przez siedem rąk, w różnym kolorze, jako symbol barterstwa, różnorodności i wspólnego celu – troski o naszą planetę. Liczba rąk również jest nie przypadkowa, nawiązwuje do regionów działających w ramach konfederacji Caritas Internationalis. Z nazwy kampanii wyłaniają się również dwa zielone promienie zakończone dwoma kiełkami, symbolizujące w jaki sposób działanie społeczności może przyczynić się do lepszej przyszłości.

Piosenka „Il mio migliore difetto” (The best of all my flaws) włoskiego chrześcijańskiego zespołu rockowego The Sun została wybrana przez Caritas Internationalis jako oficjalna piosenka ogólnoświatowej kampanii i jest dostępna w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Utwór, wydany w 2016 roku, inspirowany encykliką Papieża Franciszka Laudato Si’ jest swego rodzaju zaproszeniem do walki z obojętnością na troskę o Stworzenie, a także wezwaniem do działania na rzecz zmiany świata na lepszy.

Szczegółowe informacje pod linkami:

Po więcej zapraszamy Was tutaj: Caritas Laudato si na Facebooku. Bądź na bieżąco!

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!