Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konkursy grantowe

Zgłoś swój eko-projekt Laudato si!

Wygraj granty!

Masz pomysł na lokalny projekt ekologiczny, ale brakuje Ci budżetu? Dołącz do nas i zyskaj granty na realizację! Zobacz, jakie to proste:

Stwórz Eko-projekt!

Rozejrzyj się dookoła siebie – co warto zrobić w Twojej lokalnej społeczności, żeby o ekologii zrobiło się w niej głośno? Czekamy na Twoją kreatywność! Myśl globalnie i działaj lokalnie!

Postaw Pierwsze Kroki:

Sprawdź, w jakich obszarach warto działać, przeczytaj regulamin, zapoznaj się z FAQ i wypełnij wniosek konkursowy w systemie witkac.pl

Działaj!

Najlepsze projekty zostaną włączone do naszych działań i nagrodzone grantami. To może być Twój projekt!

PO RAZ PIERWSZY EDYCJA OGÓLNOPOLSKA KONKURSU!

Nie musisz należeć do jednej z 12 diecezji – wystarczy, że działasz w zespole/ wspólnocie/ diecezji i masz dobry pomysł na eko-inicjatywę. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Nabór wniosków rozpoczyna się 7 czerwca. Zgłoszenia można wysyłać przez platformę witkac.pl

POBIERZ:

Regulamin konkursu ogólnopolskiego Caritas Laudato si 2021

Jak przygotować i złożyć wniosek w systemie WITKAC

 

Masz pytania? Zobacz FAQ albo napisz, zadzwoń!

Jeśli weźmiesz udział w projekcie, masz wsparcie – nasz zespół, Animator Krajowy, br. Cordian Szwarc OFM oraz Animatorzy Diecezjalni będą pomagać Ci merytorycznie i formalnie w prowadzeniu projektu.
Możesz też wziąć udział w warsztatach online: Jak napisać projekt Laudato si?

FAQ

 • Każdy projekt powinien odpowiadać na konkretne i realne wyzwanie, które obserwujesz w swojej społeczności. Zastanów się więc, z jakim problemem w dziedzinie ekologii macie do czynienia. Co chcecie u siebie zmienić/ poprawić, a także jak i z kim to chcecie zrobić?

 • Konkurs odwołuje się do rozumienia ekologii w duchu Encykliki papieża Franciszka „Laudato si’ – w trosce o wspólny dom”. Mówimy o ekologii integralnej, czyli o całościowej trosce o dzieło stworzenia, w tym ludzkiej ekologii życia codziennego. Inicjatywa powinna się zawierać w jednym lub kilku spośród poniższych obszarów tematycznych:

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej członków lokalnej wspólnoty;
  2. Popularyzacja encykliki “Laudato si’ – w trosce o wspólny dom” i społecznej nauki Kościoła w obszarze ekologii;
  3. Zmiana modelu konsumpcji – ekonomia dzielenia, ograniczenie konsumpcji, promowanie wielokrotnego wykorzystywania przedmiotów, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów;
  4. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza – smog, spalanie śmieci, rodzaje i jakość paliw, zapobieganie przedwczesnym zgonom z powodu chorób układu oddechowego, schorzeń układu sercowo-naczyniowego, immunologicznych i nowotworów;
  5. Odpowiedzialna konsumpcja żywności, w tym przeciwdziałanie jej marnowaniu, korzystanie z żywności wytwarzanej lokalnie, ograniczenie ilości produktów o wysokim śladzie węglowym;
  6. Ochrona i/lub przywracanie bioróżnorodności, w tym ogrody dla motyli pszczół i ptaków, zastępowanie trawników łąkami kwietnymi, przywracanie naturalnego charakteru miejsc zdegradowanych, tępienie wnyków, przywracanie miedz i zadrzewień śródpolnych, przywracanie zadrzewień wzdłuż dróg i rzek i in.;
  7. Przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym ograniczenie lokalnej emisji CO2 i metanu przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych czy pomp cieplnych, kupowanie lokalnych produktów, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, przywracanie zadrzewień śródpolnych, wzdłuż dróg i rzek i in.;
  8. Ograniczanie strat wody, w tym zwiększanie lokalnej retencji, deregulacja rzek, ochrona mokradeł, budowa jazów, przywracanie młynówek i stawów, przywracanie lasów lub łąk w miejscach o niskiej użyteczności rolniczej.

 • Nie preferujemy żadnego z wyżej wymienionych tematów, natomiast zależy nam na tym aby projekt realnie i pozytywnie oddziaływał na lokalną społeczność przez jej zaangażowanie w rozwiązywanie waszego problemu.

 • Każdy projekt powinien odpowiadać na konkretne (zwykle jedno) wyzwanie ekologiczne, które obserwujesz w swojej społeczności. Zastanów się więc z czym macie największy problem, np. „W naszych sklepach marnowana jest żywność” i krótko to opisz. Potem zaproponuj sposób rozwiązania problemu, poczynając od wskazania waszych celów. Pamiętaj, że cel zawsze jest odpowiedzią na problem, np.: „Będziemy odbierać niesprzedaną żywność i przekazywać ją potrzebującym”. Cele projektu mówią nam „po co?” podejmujemy projekt (do czego dążymy?). Nie wpisuj do projektu celów, które nie służą do rozwiązania podjętego problemu. Teraz trzeba opisać „kto?”, „jak?” i „kiedy?” będzie działać na rzecz osiągnięcia przyjętych celów. Tak powstaje lista i harmonogram działań, które doprowadzą do osiągnięcia założonego celu, czyli do „odbierania niesprzedanej żywności i przekazywania jej potrzebującym”. Ważne jest, by działania były konkretne, realistyczne i policzalne – zawsze musimy wskazać rozmiar zakładanej pracy i ilość osób, które z niej skorzystają (wskaźniki sukcesu).

 • Zależy nam na zbudowaniu aktywnej wspólnoty Caritas Laudato si’ o długoterminowym horyzoncie praktycznego działania. Idealna inicjatywa będzie zawierała w sobie pięć kluczowych elementów:

  1. Budowanie lub rozwój (lokalnej) wspólnoty skupionej wokół ekologii integralnej.
  2. Realizacja działań praktycznych wspólnoty mieszczących się w zakresie dziedzinowym konkursu.
  3. Wyposażenie wspólnoty w narzędzia wdrażania ekologii integralnej, które pozwalają na działanie w dłuższym horyzoncie czasowym.
  4. Otoczenie własnych działań kampanią informacyjną propagującą zasady ekologii integralnej, a zwłaszcza wypracowane przez siebie dobre praktyki.
  5. Włączenie społeczności lokalnej w działania projektu.

 • W ramach konkursu nie finansujemy projektów, które polegają na samym tylko doposażeniu pomieszczeń lub miejsc w sprzęt lub wyposażenie. Zakup i montaż trwałego wyposażenia jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy są one integralną i niezbędną częścią danej kampanii lub zmiany społecznej, a przede wszystkim, gdy zapoczątkowana w projekcie inicjatywa jest planowana na okres pokrywający się z trwałością zakupionego sprzętu.

  Podobnie prosimy nie składać wniosków, których przedmiot nie mieści się zakresie ekologii integralnej, np. mających na celu zapewnienie przestrzeni do rekreacji, stworzenie miejsca spotkań towarzyskich, rozwój infrastruktury turystycznej lub sakralnej itp. Prosimy unikać formułowania celów, które nie odpowiadają na wskazany problem, np.: na degradację przyrodniczą otoczenia kościoła odpowiedzią nie jest budowa altany lecz rekultywacja terenu i obsadzenie go krzewami przyjaznymi dla ptaków bądź utworzenie tam rabat ziołowych lub łąki kwietnej.

 • Tak. W projektach mogą być kupowane materiały, urządzenia i wyposażenie, których trwałość znacznie przekracza czas trwania projektu, lecz powinny służyć do realizacji tych celów przez cały czas ich trwałości – zwykle przez 3 lata. Do tej kategorii zaliczamy np.: drzewa, byliny i inne materiały do urządzania ogrodów, zbiorniki na wodę, kosze na śmieci, urządzenia elektryczne i elektroniczne, wyposażenie kuchenne, dystrybutory wody pitnej i wiele innych trwałych instalacji i elementów wyposażenia lub zagospodarowania terenu.

  W przypadku planowania zakupu takiego wyposażenia, konieczne jest przedstawienie koncepcji realizacji inicjatywy wykorzystującej zakupione środki w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Przykład: Tworzysz jadłodzielnię, której założeniem jest zarządzanie resztkami jedzenia od lokalnej społeczności. Potrzebna jest do tego lodówka. W opisie projektu należy więc przedstawić, jak lodówka będzie wykorzystywana w takim celu przez najbliższe 3 lata (czyli również po okresie rozliczenia projektu). W innym przypadku tak duża inwestycja nie jest uzasadniona.

 • Trwały efekt projektu, czyli trwała zmiana dotychczasowych praktyk ekologicznych danej społeczności lub trwanie inicjatywy ekologicznej, zapoczątkowanej działaniami projektowymi, wykraczające poza terminarz realizacji tych działań, np. jeśli przedmiotem projektu jest wyposażenie i uruchomienie jadłodzielni, to jego trwały efekt będzie obejmował cały czas funkcjonowania tej, zapoczątkowanej w projekcie inicjatywy, liczony od daty zakończenia tego projektu. Ramy czasowe trwałego efektu projektu nie mogą być krótsze niż czas trwałości wyposażenia (np. lodówki) nabytego na rzecz realizacji danego rozwiązania ekologicznego, co oznacza, że zwykle nie powinien on trwać krócej niż 3 lata.

 • Jeśli działania projektowe są konkretne, realistyczne i policzalne, to zawsze możemy wskazać rozmiar zakładanej pracy (np. ilość zaangażowanych osób i czas poświęcony na wykonanie zadania), wyliczyć zakładany efekt rzeczowy (np. ilość posadzonych krzewów) i podać ilość osób które skorzystają na projekcie (np. ilość osób, które skorzystają ze szkolenia). Wskaźniki są elementem niezbędnym wniosku.

  Wskaźniki obliczamy realistycznie, bez hura-optymizmu. Jeśli praca ma charakter techniczny, można wskaźniki wyliczyć precyzyjnie (np. rozmiar planowanej łąki kwietnej). Jeśli jest to np. szkolenie, to ilość spodziewanych uczestników podajemy szacunkowo, w przybliżeniu.

 • Nie, wkład własny nie jest wymagany.

 • Nie, jeden zespół nie może napisać dwóch projektów.

 • Do konkursu mogą przystąpić lokalne wspólnoty Caritas i inne instytucje katolickie zainteresowane wdrażaniem encykliki Laudato si. Ponieważ chcemy, aby nasza inicjatywa miała jak najszerszy zasięg, swoje projekty mogą także składać niezależne organizacje pozarządowe, które współpracują z Caritas.

 • Środki finansowe na realizację projektu będą udostępnione:

  a) poprzez zaliczkę,
  b) przez opłacanie kosztów projektowych przelewem bezpośrednio z konta Caritas Polska,
  c) na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

 • W tej edycji konkursu istnieje możliwość pobrania zaliczek pod warunkiem, że:

  a) Kwota zaliczek nie przekroczy 75% wartości budżetu projektu,
  b) Pojedyncza zaliczka nie przekroczy 30% wartości dofinansowania.

  Uzyskanie kolejnej zaliczki jest możliwe po rozliczeniu poprzedniej.

 • Tak. Projekt zakłada promowanie przesłania encykliki Laudato Si przez wszystkie inicjatyw realizowane w jego ramach.

 • Jeśli w toku realizacji projektu nastąpi zmiana jego celów, obniżenie wskaźników efektu, zmiana listy działań i terminów ich realizacji, a zwłaszcza dodanie nowej pozycji budżetowej lub przekroczenie zaplanowanych kosztów o więcej niż 10% wartości danej pozycji budżetowej, to będzie możliwość sporządzenia aneksu do umowy.

  Natomiast zmiana wartości pozycji budżetowych nie przekraczająca 10% wartości jest możliwa bez konieczności aneksowania umowy, ale pod warunkiem, że nie pociąga ona za sobą zmiany celów projektu ani zmiany wskaźników jego efektu. Zmiana taka musi zostać opisana i uzasadniona w sprawozdaniu końcowym z realizacji projektu.

Ogłoszenia o konkursach
w naszych aktualnościach

Poprzednie konkursy

Zapisz się
do newslettera!

I trzymaj rękę na pulsie!